หลักสูตรอบรม


โครงการพัฒนาสมรรถนะ NCDs System Manager


ลำดับ วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร/รุ่นที่ ค่าลงทะเบียน สถานที่อบรม สถานะ
1 4 - 6 กันยายน 2566 โครงการพัฒนาสมรรถนะ NCDs System Manager 4,500 บาท Korat Hotel ปิดรับสมัคร


ช่องทางการติดต่อ

ช่องทางการติดต่อ

    กลุ่มโรคไม่ติดต่อสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จ.นครราชสีมา

    นางสาวพวงเพชร กฤษหมื่นไวย (หนึ่ง)

    โทรศัพท์สำนักงาน: 044212900 ต่อ 118

    โทรศัพท์มือถือ: 0817253911