กำหนดการสัมมนา

กำหนดการสัมมนาวิชาการด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และระบาดวิทยา เครือข่ายสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 8 9 10 ครั้งที่ 25 ปีงบประมาณ 2565
“Smart Living in COVID-19 Era” ระหว่างวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2564 ณ ชั้น 5 ตึกอำนวยการและศูนย์ฝึกอบรมนักระบาดวิทยาภาคสนาม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา(กำหนดการ ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564)

วันที่ 16 ธันวาคม 2564


รายละเอียด บรรยายโดย เอกสารสัมมนา
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน ลงทะเบียนร่วมงานสัมมนา คลิก
09.00 - 09.10 น. ฉายวีดีทัศน์ "การดำเนินงาน COVID-19"
09.10 - 09.30 น. พิธีเปิด

กล่าวรายงาน
• นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์
อธิบดีกรมควบคุมโรค
• นายแพทย์สุเมธ องค์วรรณดี
ผอ.สคร.9 นครราชสีมา
09.30 - 10.00 น. บรรยายพิเศษเรื่อง “Smart Living in COVID-19 Era ฉลาดอยู่ สู้โควิด” • นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์
อธิบดีกรมควบคุมโรค
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย คลิก
10.00 - 11.00 น. บรรยายเรื่อง "การปฏิรูปเขตสุขภาพ : COVID-19" • นายแพทย์โสภณ เมฆธน
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย คลิก
11.00 - 16.00 น. นำเสนอผลงานวิชาการด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
นำเสนอผลงานวิชาการประเภท Oral Presentation
ห้องประชุมย่อยที่ 1 โรคติดต่อทั่วไป/โรคเอดส์/วัณโรค/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/โรคเรื้อน
วิทยากรวิพากษ์
1.

2.

ประธาน


เลขา/พิธีกร
น.ส.พัชรภร คอนจำนงค์ และนายอนุกูล ศิรินนท์
สคร.9 นครราชสีมา
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย คลิก
ห้องประชุมย่อยที่ 2 โรคไม่ติดต่อ/โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม วิทยากรวิพากษ์
1.

2.

ประธาน


เลขา/พิธีกร
นางปาริชาติ จิตกลาง และนายกฤศ เรียงไธสง
สคร.9 นครราชสีมา
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย คลิก
ห้องประชุมย่อยที่ 3 ผลงานวิชาการด้านระบาดวิทยา วิทยากรวิพากษ์
1.

2.

ประธาน


เลขา/พิธีกร
น.ส.นที ชาวนา และน.ส.ฉัตรธิดา ศรีภู่
สคร.9 นครราชสีมา
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย คลิก
ห้องประชุมย่อยที่ 4 ผลงานวิชาการนานาชาติ (ภาษาอังกฤษ) วิทยากรวิพากษ์
1.

2.

ประธาน


เลขา/พิธีกร
ดร.สมร นุ่มผ่อง และนายวิวัฒน์ สังฆะบุตร
สคร.9 นครราชสีมา
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย คลิก
นำเสนอผลงานวิชาการประเภท Poster Presentation
ผลงานกลุ่มที่ 1 โรคติดต่อทั่วไป/โรคเอดส์/วัณโรค/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/โรคเรื้อน


วิทยากรวิพากษ์
1.

2.

เลขา/พิธีกร
น.ส.ปิยะพร มนต์ชาตรี และน.ส.ศศิพร บวบขม
สคร.9 นครราชสีมา


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย คลิก
ผลงานกลุ่มที่ 2 โรคไม่ติดต่อ/โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม วิทยากรวิพากษ์
1.

2.

เลขา/พิธีกร
นายอนุพล ครึบกระโทก และน.ส.สมฤดี รัตนสรรค์
สคร.9 นครราชสีมา
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย คลิก
ผลงานกลุ่มที่ 3 ระบาดวิทยา วิทยากรวิพากษ์
1.

2.

เลขา/พิธีกร
นางเฉลิมพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
และน.ส.วิภาวี ดีหมื่นไวย์   สคร.9 นครราชสีมา
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย คลิก
ผลงานกลุ่มที่ 4 นวัตกรรม วิทยากรวิพากษ์
1.

2.

เลขา/พิธีกร
นางจันทกานต์ วลัยเสถียร และน.ส.พรรณรัตน์ เป็นสุข
สคร.9 นครราชสีมา
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย คลิก


วันที่ 17 ธันวาคม 2564

รายละเอียด บรรยายโดย เอกสารสัมมนา
09.00 - 10.00 น. อภิปรายเรื่อง "เหลียวหลัง แลหน้า การจัดการโควิด-19 กับการเปิดประเทศ" • นายแพทย์สุเมธ องค์วรรณดี (moderator)
10.00 - 11.00 น. มอบรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้นำเสนอผลงานวิชาการดีเด่น
11.00 - 11.20 น. พิธีมอบธงเจ้าภาพจัดงานสัมมนาวิชาการเครือข่าย สคร.7 8 9 10 ให้กับ สคร.8 อุดรธานี เจ้าภาพจัดงานสัมมนาในปีงบประมาณ 2566
11.20 - 12.00 น. กล่าวปิดงาน • นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์
อธิบดีกรมควบคุมโรค


หมายเหตุ :

1. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 - 13.00 น.

2. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 - 10.45 น. และ 14.30 - 14.45 น.

3. กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เอกสารสัมมนา


สื่อประชาสัมพันธ์


เอกสารการบรรยาย

ดาวน์โหลดคลิกที่ i-cons

Template Oral/ Poster

ดาวน์โหลดคลิกที่ i-cons

Background Zoom Online

ดาวน์โหลดคลิกที่ i-cons

ส่งผลงานวิชาการ


การส่งผลงานวิชาการ

การเสนอผลงานวิชาการ มี 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 นำเสนอแบบปากเปล่า (oral presentation) ประกอบด้วย 4 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 การนำเสนอผลงานวิชาการด้านโรคติดต่อทั่วไป / โรคเอดส์ / วัณโรค / โรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ / โรคเรื้อน

กลุ่มที่ 2 การนำเสนอผลงานวิชาการโรคไม่ติดต่อ / โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มที่ 3 การนำเสนอผลงานวิชาการด้านระบาดวิทยา (รายงานสอบสวนโรค ประเมินระบบเฝ้าระวังฯ)

กลุ่มที่ 4 การนำเสนอผลงานวิชาการนานาชาติ (ภาษาอังกฤษ)

ประเภทที่ 2 อิเล็กทรอนิกส์โปสเตอร์ (E-poster) ประกอบด้วย 4 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 การนำเสนอผลงานวิชาการด้านโรคติดต่อทั่วไป / โรคเอดส์ / วัณโรค / โรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ / โรคเรื้อน

กลุ่มที่ 2 การนำเสนอผลงานวิชาการโรคไม่ติดต่อ / โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มที่ 3 การนำเสนอผลงานวิชาการด้านระบาดวิทยา (รายงานสอบสวนโรค ประเมินระบบเฝ้าระวังฯ)

กลุ่มที่ 4 การนำเสนอผลงานวิชาการนวัตกรรมด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ


ประกาศรับสมัครผลงานวิชาการผ่านระบบออนไลน์

ทางเว็บไซต์ ส่งผลงานวิชาการ (คลิก) โดยผู้ส่งผลงานวิชาการต้องมีบัญชี Gmail เพื่อ Login เข้าระบบ

(ระบบจะตอบรับไปทางอีเมล์ที่ท่านกรอกในระบบไว้) โดยระบุรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล ผู้ส่งผลงาน, หน่วยงาน, จังหวัด, ประเภทผลงานที่ส่ง (Oral / E-poster), กลุ่มผลงาน, แนบไฟล์บทคัดย่อ (ตามรูปแบบที่กำหนด ไม่เกิน 350 คำ และเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น)

โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 30 พฤศจิกายน 2564

หมายเหตุ: ไม่รับบทความทางโทรสารและไปรษณีย์


การประกาศผลการคัดเลือก

ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา จะประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน https://ddc.moph.go.th/odpc9/

ภายใน วันที่ 7 ธันวาคม 2564 และจะมีหนังสือแจ้งทางอีเมลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโดยตรง ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับ

1. การตีพิมพ์ในเอกสารเผยแพร่ (Proceeding)

2. การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา (TCI ฐาน 2)

3. ใบประกาศนียบัตร (เฉพาะผู้นำเสนอเท่านั้น)

4. เงินรางวัลสำหรับผู้นำเสนอที่ชนะเลิศ รองชนะเลิศลำดับที่ 1 และ 2


รายละเอียดของผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการที่ส่งเข้าประกวดให้ส่งมาในรูปแบบ “บทคัดย่อ” (ไฟล์ .pdf เท่านั้น) โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ผลงานวิชาการนําเสนอแบบปากเปล่า (oral presentation)

ให้ส่งบทคัดย่อโดยเรียบเรียงเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่อง มีความยาวตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ และแนบไฟล์
ทั้งนี้บทคัดย่อจะต้องไม่เกิน 350 คำ (ไม่รวมชื่อเรื่อง และผู้แต่ง) เนื้อเรื่องมีระยะห่างจากขอบกระดาษด้านละ 1 นิ้ว
โดยใช้โปรแกรม Microsoft word font Angsana New ขนาด 16 pt บทคัดย่อที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย

1.1 ชื่อเรื่อง

1.2 ชื่อผู้วิจัยหรือคณะผู้วิจัย และชื่อหน่วยงาน

1.3 ขีดเส้นใต้ชื่อผู้นำเสนอผลงาน

1.4 บทนำและวัตถุประสงค์: กล่าวถึงความสำคัญและความเป็นมาของสถานการณ์ปัญหาโรคและภัยสุขภาพ
ที่ไปสู่การตั้งปัญหาวิจัย วัตถุประสงค์การศึกษา / วิจัยอย่างรัดกุมและได้ใจความ

1.5 วิธีการศึกษา: อธิบายรูปแบบการศึกษา (study design) การกำหนดขนาดตัวอย่างและการคัดเลือกตัวอย่าง
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล

1.6 ผลการศึกษา: อธิบายผลการศึกษาที่ตอบวัตถุประสงค์การวิจัย และสอดคล้องกับวิธี การศึกษา

1.7 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ: สรุปสาระสำคัญของผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ อย่างชัดเจน ตรงประเด็น


รายละเอียดของผลงานวิชาการ(ต่อ)

2. ผลงานวิชาการที่นำเสนอด้วยอิเล็กทรอนิกส์โปสเตอร์ (E-poster presentation)

ให้ส่งบทคัดย่อโดยเรียบเรียงเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องมีความยาวตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ และแนบไฟล์
ทั้งนี้บทคัดย่อจะต้องไม่เกิน 350 คำ (ไม่รวมชื่อเรื่อง ผู้แต่ง และเอกสารอ้างอิง) เนื้อเรื่องมีระยะห่างจากขอบกระดาษด้านละ 1 นิ้ว โดยใช้โปรแกรม Microsoft word font Angsana New ขนาด 16 pt บทคัดย่อที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย

2.1 ชื่อเรื่อง

2.2 ชื่อผู้วิจัยหรือคณะผู้วิจัย และชื่อหน่วยงาน

2.3 ขีดเส้นใต้ชื่อผู้นำเสนอผลงาน

2.4 สถานที่ติดต่อกลับ / โทรศัพท์ โทรสาร มือถือ Email address

2.5 บทนํา (หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์การศึกษา ไม่ต้องแยกเป็นหัวข้อย่อย เขียนเป็นพรรณนา อยู่ในย่อหน้าเดียวกัน)

2.6 วิธีการศึกษา / การดําเนินงาน (เนื้อหาเกี่ยวกับรูปแบบการศึกษา / วิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้
การเก็บรวบรวมข้อมูล)

2.7 ผลการศึกษา (สาระสําคัญที่ได้จากการศึกษา / วิจัย / การคิดค้น)

2.8 สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ

2.9 เอกสารอ้างอิง

*ผู้ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอจะต้องจัดทำ E-poster ขนาด A2 (กว้าง 42.0xยาว 59.4 เซ็นติเมตร) ความคมชัด 150 dpi


กติกาการส่งผลงานวิชาการ

1. แนบไฟล์บทคัดย่อ ไม่เกิน 350 คำ (ไฟล์ .pdf เท่านั้น) ผ่านทางเว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/odpc9/
(Banner/เมนู “สัมมนาวิชาการฯ” เลือกเมนู “ส่งผลงาน”)

2. ไม่รับบทคัดย่อทางโทรสารหรือไปรษณีย์

3. บทคัดย่อที่ไม่สมบูรณ์ หรือความยาวของเนื้อหาเกินกว่าที่กำหนด จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้นำเสนอ

4. ส่งผลงานภายในระยะเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดคณะกรรมการจะไม่รับพิจารณา

5. กรณีที่ท่านไม่สามารถส่งผลงานในระบบได้ สามารถส่งผลงานวิชาการทางอีเมล Academic.ODCP9@gmail.com


การพิมพ์บทคัดย่อ

1. พิมพ์ตามรูปแบบที่กำหนดไว้ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 โดยใช้โปรแกรม Microsoft word ความยาวไม่เกิน 350 คำ (ไม่รวมชื่อเรื่อง และผู้แต่ง) font Angsana New ขนาด 16 pt เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษด้านบน ด้านล่าง กั้นหน้าและกั้นหลัง ขนาด 1 นิ้ว

2. บทคัดย่อควรสรุปถึงเนื้อหาที่จะกล่าวในบทความทั้งหมด ประกอบด้วย ความเป็นมา วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการ ผลการศึกษา สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ

3. พิมพ์ชื่อเรื่องภาษาไทย (ไม่ต้องพิมพ์คำว่า “เรื่อง”) เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษด้านบน 1 นิ้ว font Angsana New ขนาด 18 pt ตัวหนา

4. คำสำคัญท้ายบทคัดย่อ: โปรดระบุคำสำคัญ 3–5 คำ

5. การใส่ชื่อ ผู้วิจัย: ระบุชื่อผู้วิจัยทุกคน ขีดเส้นใต้ชื่อผู้เสนอผลงานฯ

6. สถานที่ทำงาน: ระบุ ชื่อหน่วยงานที่เป็นเจ้าของผลงาน ผู้ร่วมวิจัยแต่ละคน เรียงลำดับโดยใช้เลข 1, 2, 3…ตัวยก ตามลำดับ เชื่อมโยงระหว่างชื่อผู้วิจัยและสถานที่ทำงาน

ห้องประชุมออนไลน์


วันที่ 16 ธันวาคม 2564 

เวลาประชุม
ห้องประชุมออนไลน์ 1 ห้องประชุมออนไลน์ 2 ห้องประชุมออนไลน์ 3 ห้องประชุมออนไลน์ 4 ห้องประชุมออนไลน์ 5 ห้องประชุมออนไลน์ 6 ห้องประชุมออนไลน์ 7 ห้องประชุมออนไลน์ 8
09.00 - 09.10 น.
09.10 - 09.30 น.
09.30 - 10.00 น.
10.00 - 11.00 น.
11.00 - 16.00 น.

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 

เวลาประชุม
ห้องประชุมออนไลน์ 1 ห้องประชุมออนไลน์ 2 ห้องประชุมออนไลน์ 3 ห้องประชุมออนไลน์ 4 ห้องประชุมออนไลน์ 5 ห้องประชุมออนไลน์ 6 ห้องประชุมออนไลน์ 7 ห้องประชุมออนไลน์ 8
09.00 - 10.00 น.
10.00 - 11.00 น.
11.00 - 11.20 น.
11.20 - 12.00 น.

ประกาศนียบัตร

คุณพัชรภรณ์ พะนา
สคร.9 นครราชสีมา
คุณพัชรภรณ์ พะนา
สคร.9 นครราชสีมา
คุณพัชรภรณ์ พะนา
สคร.9 นครราชสีมา
คุณพัชรภรณ์ พะนา
สคร.9 นครราชสีมา
คุณพัชรภรณ์ พะนา
สคร.9 นครราชสีมา
คุณพัชรภรณ์ พะนา
สคร.9 นครราชสีมา

ผู้ประสานงาน

ช่องทางการติดต่อ

    กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จ.นครราชสีมา

    1.นางสมร นุ่มผ่อง (นก)

    2.นางสาวกรรณิกา บัวทะเล (หมิว)

    โทรศัพท์: 044-212900 ต่อ 147